Saltar a continguts

Associació de Famílies de Múltiples de Catalunya

Navegació

Menú principal

Ajuts

Pares amb dos fills
Ajuts

En aquesta secció teniu els enllaços d'interes a llocs com la generalitat, on s'expliquen els tipus d'ajuts als que tenim dret.

Cercador

Impres amb bolígraf

Index de la generalitat del Departament d'Acció Social i Ciutadania on es poden veure els diferents ajuts als que tenim dret.

Prestacions econòmiques i ajuts per a les famílies amb filles i fills a càrrec per a l'any 2007

Ajut per a famílies amb part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a l'any 2007.

Ajut de la Seguretat Social de pagament únic per part múltiple.

Prestaciones familiares

Prestacions familiars de la Seguretat Social que s'ofereixen en les modalitats de contributiva i no contributiva. Explicacions que el que es requereix per accedir a les mateixes.

Prestaciones familiares

Index on podeu veure els diferents ajuts

Paga 100 euros

Notícia on s'explica la paga de 100 euros per fill a la que tenen dret les mares treballadores. La data d'aquest text és del 28/01/2005. Aquest ajut depen del Ministeri d'economia i hisenda.

Als Ajuntaments hi han els Serveis Socials als qui podeu adreçar-vos, per explicar el vostre cas i obtenir ajuts socials, individuals i familiars, adreçats a tots els citadans i ciutadanes amb necessitats socioeconòmiques temporals, sigui quines siguin les vostres circumstàncies.

Es demana a la Generalitat

Enllaç amb la Generalitat on s'explica les condicions per demanar i obtenir el Títol de Família Nombrosa, amb els avantatges que ofereix.
En Fer la sol·licitud teniu la informació d'on es pot tramitar i la documentació que cal adjuntar.

Cuidadores en familias numerosas

Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre.
Bonificació del 45 per 100 de las quotes satisfetes a la Seguretat Social a càrrec del qui contracta.
Tenen la consideració de cuidadors, les persones físiques al servei de la llar familiar, en els que la finalitat de la seva relació laboral sigui ...

aixeta d'aigua

Les famílies de 4 o més membres poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua. Amb aquesta ampliació s'afegiran 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la Llei.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats